Privacyverklaring

Miata Team Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :

https://www.miatasatsummertime.eu,

contact@miatasatsummertime.eu

 

Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming van Stichting Miata Team Holland is te bereiken contact@miatasatsummertime.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Stichting Miata Team Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres

- Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@miatasatsummertime.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :

Stichting Miata Team Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming :

Stichting Miata Team Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 

Grondslag voor opslag persoonsgegevens :

- E-mailadres :  De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- Locatie : De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Stichting Miata Team Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens            > Bewaartermijn             > Reden

E-mailadressen                                      > max. 12 maanden         > registratie evenement                       

Locatiegegevens                                   > max. 12 maanden         > registratie evenement

 

Delen van persoonsgegevens met derden :

Stichting Miata Team Holland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

Stichting Miata Team Holland gebruikt alleen functionele cookies.

 

Overzicht van gebruikte cookies :

Hieronder wordt beschreven welke cookies Miatasatsummertime zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

 

Google Analytics

Via Google Analytics worden op smile.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;

We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;

We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt.

Let op: de plugin werkt alleen voor Chrome. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Miata Team Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@miatasatsummertime.eu.

 

Stichting Miata Team Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :

Stichting Miata Team Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@miatasatsummertime.eu